Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Geothermie Vanlerberghe

A. Algemeen
1. De opdrachtgever erkent dat hij de taal van deze algemene voorwaarden begrijpt. The customer acknowledges that he understands the language of these general conditions. Le client recognise qu’il comprend le langue de ces conditions générales.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden de contractuele relatie beheersen, met uitsluiting van diens eigen algemene voorwaarden, tenzij ingeval van andersluidend schriftelijk akkoord.

2. Onze offertes zijn gebaseerd op de huidige grondstofprijzen, voorraden, loonkosten, energieprijzen, enz… Indien één van deze factoren verandert, behouden wij ons het recht voor de aangeboden prijzen en/of uitvoeringstermijnen aan te passen.

Al onze offertes zijn gebaseerd op normale werfomstandigheden. Indien deze omstandigheden niet voldaan zijn, hebben wij het recht om onze prestaties in regie (vrije prijsbepaling) te factureren.

De offertes zijn ondeelbaar. De klant kan niet overgaan tot aanvaarding van een onderdeel van de offerte.
De klant zal te goeder trouw omgaan met offertes die een materiële vergissing bevatten (rekenfout of typfout).

3. Onze facturen zijn contant zonder aftrek en steeds in EURO betaalbaar binnen de 7 dagen vanaf factuurdatum, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen. Geothermie Vanlerberghe is gerechtigd een kredietbeperkings-toeslag van 1% in rekening te brengen, die niet is verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

Wij hebben het recht om (integrale) voorafbetaling te vragen bij de uitvoering van diensten of leveringen.

Bij niet-betaling op de vastgestelde vervaldag begint onmiddellijk en automatisch (zonder voorafgaande ingebrekestelling) de intrest te lopen van 8 % op jaarbasis en wordt een schadevergoeding van 12% op het factuurbedrag aangerekend, met een minimum van 250 EUR en een maximum van 2.500 EUR. Indien de klant bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de verschuldigde bedragen.

Indien er vervallen onbetaalde facturen zijn, hebben wij het recht om onze diensten te staken en/of de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel te weigeren, zonder dat daartoe ingebrekestellingen vereist zijn.

Niet-betaling op vervaldag brengt automatisch en zonder ingebrekestelling de opeisbaarheid mee van alle reeds opgemaakte facturen, alsook op de opschorting van eventuele verbintenissen in het kader van een andere overeenkomst tussen partijen.

Indien wij na een eerste ingebrekestelling géén betaling ontvangen van de openstaande facturen kan de overeenkomst ten laste van de klant ontbonden worden, waarbij een schadevergoeding van 20 % verschuldigd is voor de winstderving, met dien verstande dat wij de hogere werkelijk geleden schade kunnen bewijzen.

4. De opdrachtgever is steeds gehouden tot betaling. Indien wij gevraagd worden om een factuur te versturen aan een derde partij waar geen contractuele verbintenis mee bestaat, kunnen wij daar op ingaan, zonder dat dit afstand impliceert van het recht om alsnog een factuur te richten aan de medecontractant, nl. de originele opdrachtgever. Kortom, het factureren aan een derde partij impliceert geen enkele verzaking aan welk recht dan ook ten aanzien van de oorspronkelijke opdrachtgever.

5. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door aanwijsbare gebeurtenissen, behouden wij ons het recht voor om de diensten of de bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en/of contante betaling en/of bepaalde waarborgen te eisen. Indien de klant niet ingaat op die eisen, wordt dit aanzien als een verbreking van de overeenkomst, hetgeen aanleiding geeft tot de opeisbaarheid van een schadevergoeding van 20 % winstderving.

6. Annulatie van de bestelde diensten of goederen, dan wel verbreking van de overeenkomst door de klant zal aanleiding geven tot een onherleidbare en op voorhand forfaitair begrootte schadevergoeding van 20% van de prijs van het niet uitgevoerde deel van de bestelling of dienst, met dien verstande dat de verkoper de hogere werkelijk geleden schade kan bewijzen (bv. indien goederen op maat besteld werden voor de koper).

7. Al onze verbintenissen zijn middelenverbintenissen, tenzij anders overeengekomen.
Hoewel wij ons best doen om het terrein zo proper mogelijk achter te laten, is het steeds mogelijk dat er op de werf onvoorziene omstandigheden opduiken die ervoor zorgen dat het terrein beschadigd wordt, of onderloopt met vloeistoffen.

De bouwheer laat zich verzekeren voor alle risico’s die gepaard gaan met burenhinder (art. 544 BW), en laat in de polis ook opnemen dat onze activiteiten als aannemer in het kader van de uit te voeren werken gedekt zijn door de polis. Wij vrijwaren ons voor elke schadeclaim van eventuele buren in de mate die voortvloeit uit de normale hinder die men bij de uitvoering van de werken mag verwachten. Wij vrijwaren ons niet voor vorderingen uit hoofde van art. 544 BW indien een aanwijsbare grove fout van ons aan de grondslag ligt.

Onze aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot het bedrag van de factuur of tot het totale bedrag van de overeenkomst, en in ieder geval geplafonneerd tot het bedrag waarvoor wij in BA verzekerd zijn, nl. 1.500.000 EUR.

Onze aansprakelijkheid is uitgesloten voor indirecte schade en/of immateriële schade.

Onze aansprakelijkheid voor de geleverde producten is onderworpen aan de garantiebeperkingen van onze eigen leveranciers die rusten op die producten.

8. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, en waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen, werkstakingen in ons bedrijf inbegrepen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ons opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ons niet mogelijk is langer duurt dan 4 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat enige partij in dat geval een verplichting tot schadevergoeding heeft.

Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverd c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

9. In geval van betwisting zijn enkel de afdelingen van de Belgische rechtbanken te Gent of West-Vlaanderen bevoegd. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

10. Indien wij één van bovengenoemde clausules niet zouden toepassen, impliceert dit geen afstand van die clausule, of van de voorwaarden in het algemeen, tenzij dergelijke afstand uitdrukkelijk en schriftelijk gebeurde.

Mocht één of meerdere bepalingen nietig zijn, zal de nietigheid niet verder gaan dan het overschrijdende onderdeel van het bewuste artikel en zal dit vervangen worden door een bepaling die zo dicht mogelijk bij het doel van betreffend artikel aansluit, terwijl alle overige bepalingen onverminderd blijven gelden.

11. Klachten aangaande zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen de 5 dagen na uitvoering van de dienst of na ontvangst van de goederen gemeld worden door de koper en zijn slechts aanvaardbaar voor zover die klachten via e-mail of aangetekende brief gemeld worden.

Verborgen gebreken moeten gemeld worden via aangetekende weg en dit binnen de 14 dagen nadat het gebrek werd vastgesteld. Bij gebreke daaraan is een eventuele vordering uit hoofde van verborgen gebreken onontvankelijk.

12. Uitvoeringstermijnen zijn indicatief. Gelet op de onbederfelijke aard van de goederen, kan een beperkte vertraging van de levertermijn geen motief zijn om de goederen te weigeren of het contract te ontbinden.
Indien de klant belang hecht aan de uitvoeringstermijn, dient de leveringstermijn uitdrukkelijk als bindend aangeduid te worden door beide partijen.

13. De opdrachtgever zal 7 dagen voorafgàànd aan de uitvoering van de werken een plan bezorgen waarin de locatie van alle ondergrondse leidingen en/of buizen wordt aangeduid. Bij gebreke aan mededeling van een dergelijk plan zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade aan ondergrondse installaties.

De geplaatste boorputten of collectorputten worden door ons geplaatste op de vooraf door de klant aangeduide plaats. Tenzij daarover schriftelijke communicatie bestaat, wordt de locatie van boring geacht gebeurd te zijn volgens instructie van de klant.

Indien de klant warmterecuperatie via verticale sondes (50m–150m) neemt, verbinden wij ons er niet toe dat de warmteafgifte (W/meter) in de toekomst stabiel of gelijk zou blijven.

B. Specifiek met betrekking tot verkoop goederen

14. Ingeval tweedehandsgoederen verkocht worden, impliceert elke verkoopsovereenkomst dat de goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden en dat de verkoper niet op de hoogte is van eventuele verborgen gebreken.

14. De goederen worden geleverd, en vanaf het ogenblik dat de goederen geleverd zijn, rust het risico met betrekking tot die goederen bij de koper. Tenzij daarover uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke communicatie bestaat, genereert de koopovereenkomst enkel de verplichting om de goederen te leveren in het magazijn van de verkoper. Levering vindt plaats binnen de 14 dagen nadat de klant op de hoogte werd gesteld dat de goederen ter ophaling klaar staan in één van onze magazijnen, ongeacht de effectieve ophaling van de goederen door de klant.

Tenzij daarover uitdrukkelijke schriftelijke communicatie bestaat, gebeurt een eventuele levering naar de maatschappelijke zetel van de koper niet vanwege een verbintenis van de verkoper, en enkel uit goeie wil en commerciële service. De koper erkent dat een foto van de levering geldt als bewijs dat de goederen afgeleverd zijn.

De koper garandeert dat er ten allen tijde iemand aanwezig is op de maatschappelijke zetel om de goederen in ontvangst te nemen. Indien er niemand aanwezig is, aanvaardt de koper het risico van beschadiging/verdwijning na levering van de goederen. Indien de koper dit risico niet wenst te nemen, moet hij bij bestelling aangeven de goederen zelf te willen ophalen.
Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen op kosten van de koper (met een minimum van 1 EUR/dag), en op diens risico.

15. Eigendomsvoorbehoud: De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopsprijs, vermeerderd met de kosten en de intresten die uit deze algemene voorwaarden voortvloeien. De koper erkent dat hij voor de levering van de goederen in kennis werd gesteld te van het eigendomsvoorbehoud waarop wij ons beroepen.